Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy

Szkolenie excel podstawy: wykresCelem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, a także utrwalenie już posiadanej wiedzy.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy Excela oraz zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy.

Podczas szkolenia dowiesz się jak:

 • wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel w codziennej pracy,
 • praktycznie wykorzystać podstawowe narzędzia Excela,
 • szybko i sprawnie stworzyć tabelę i ją sformatować,
 • wykorzystać proste formatowanie warunkowe do zaznaczania wybranych danych,
 • szybko dzielić teksty z użyciem narzędzia „Tekst jako kolumny”,
 • policzyć dane w Excelu wykorzystując formuły, poprawiać błędy w formułach,
 • wykorzystać funkcje SUMA, ŚREDNIA itp. do stworzenia szybkich obliczeń,
 • poprawnie zaokrąglać liczby do określonej ilości miejsc po przecinku z wykorzystaniem funkcji ZAOKR, tak aby obliczenia były poprawne,
 • szybko wybierać dane ze zbioru danych za pomocą filtrowania, stosować sortowanie danych,
 • tworzyć wykresy, które uatrakcyjnią przedstawianie danych,
 • poprawnie drukować dane zgromadzone na arkuszu Excel.

Podczas kursu przedstawiane są zagadnienia związane z formatowaniem komórek arkusza oraz tworzeniem prostych tabel.

Szkolenie excel podstawy: podstawowe funkcje excelaUczestnicy szkolenia poznają także najczęściej wykorzystywane formuły, odwołania i wykonują proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kursanci ćwiczą tworzenie prostych wykresów, a także uczą się zarządzania arkuszami Excela.

Szkolenie excel podstawy: sortowanie i filtrowanieOmawiane są również operacje na większych zbiorach danych (sortowanie, filtrowanie), tak aby każdy uczestnik szkolenia umiał przeprowadzić podstawową analizę danych oraz prawidłowo wykonać wydruk arkuszy Excela.

Szkolenie excel podstawy: warsztatowa forma szkoleniaSzkolenie ma postać warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia wykonuje zadane ćwiczenia pod opieką prowadzącego, na własnym stanowisku komputerowym.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w postaci:

 • Przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom skryptu, stanowiącego kompendium podstawowej wiedzy z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Skryptu ćwiczeniowego "krok po kroku", w którym opisane są metody rozwiązywania zadań praktycznych przedstawianych na szkoleniu,
 • Zestawu praktycznych ćwiczeń z Excela, wysyłanych na adres e-mail.

Opieka poszkoleniowa

Opieka nad kursantami po ukończniu szkolenia z excelaPo ukończeniu szkolenia z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie podstawowym, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego kontaktu z wykładowcą w celu rozwiązania mogących pojawić się problemów podczas pracy na programie Excel. Opieka poszkoleniowa dla każdego uczestnika trwa przez 12 miesięcy od daty ukończenia szkolenia.

Dostosujemy szkolenie do Ciebie!

Szkolenie z podstaw Excela gdzie ćwiczenia przygotowywane są pod kursantówAby maksymalnie dostosować się do Państwa oczekiwań związanych ze szkoleniami, wprowadziliśmy możliwość przygotowania ćwiczeń szkoleniowych specjalnie dla Państwa. Każdy z kursantów, który zapisze się na szkolenie, może przesłać do naszych trenerów pliki z arkusza kalkulacyjnego Excel, zawierające specyficzne zagadnienia związane z Państwa pracą. Wykładowca na tej podstawie opracowuje ćwiczenia szkoleniowe, które pokażą Państwu sposoby użycia formuł i funkcji, dzięki którym będziecie mieli Państwo możliwość przyspieszenia i zoptymalizowania codziennej pracy na arkuszach kalkulacyjnych Excel.

Test umiejętnosci obsługi excelaPrzetestuj się! Jeżeli nie wiesz jaki poziom szkolenia z Excela wybrać.

Wyślij do nas zapytanie e-mailem na szkolenia@akkom.net.pl lub zadzwoń a otrzymasz test z Excela. Wypełnij go, a w odpowiedzi dostaniesz pełną analizę swoich umiejętności, wraz ze wskazaniem, który z poziomów kursu Excel byłby najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Arkusze kalkulacyjne Excela – wprowadzenie w tematykę

 • Podstawowe pojęcia związane z arkuszami Excela

  Czym jest arkusz, czym jest skoroszyt, komórka i adres komórki, kolumny i wiersze – do czego służą, jak je wykorzystać w pracy

 • Zapis dokumentów Excela

  Zapisywanie pustych skoroszytów, zapisywanie skoroszytów Excela w różnych formatach

 • Tworzenie pustych skoroszytów

  Sposoby tworzenia nowych dokumentów w programie Excel, omówienie ich podstawowej funkcjonalności, tworzenie nowych dokumentów z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

 • Nawigacja po arkuszach skoroszytu

  Sposoby i metody swobodnego poruszania się po skoroszycie, wykorzystanie prostych skrótów klawiaturowych do nawigacji po arkuszach Excela

Podstawy pracy z arkuszami i komórkami Excela

 • Szybkie zaznaczanie – zakresy komórek

  Wyjaśnienie pojęcia czym jest zakres, sposoby zaznaczania komórek, zakresów komórek, szybkie zaznaczanie całych kolumn i wierszy, zaznaczanie wybranych komórek arkusza przy użyciu skrótów klawiaturowych, zaznaczanie całych tabel arkusza kalkulacyjnego

 • Wprowadzanie danych do komórek arkusza kalkulacyjnego

  Poprawne wprowadzanie danych do komórek arkusza, wprowadzanie tekstów, dat i liczb, także z użyciem prostych skrótów klawiaturowych

 • Edycja danych wpisanych do komórek arkusza

  Kasowanie danych z komórek arkusza, kasowanie danych z całych zakresów komórek arkusza, kasowanie danych z całych kolumn lub całych wierszy, kasowanie części tekstu lub liczby z komórki arkusza

 • Tworzenie serii danych

  Szybkie numerowanie tabel, tworzenie dużej ilości dat, tworzenie serii miesięcy i dni tygodnia

 • Kopiowanie i wklejanie danych

  Proste kopiowanie danych, wklejanie danych do innych lokalizacji, kopiowanie całych kolumn i wierszy, kopiowanie zakresów komórek, zastosowanie narzędzia „Wklej specjalnie” do kopiowania tabel i wklejania ich zawartości w innych arkuszach, z zachowaniem rozmiarów kolumn

 • Formatowanie komórek arkusza

  Wyrównanie danych w komórce, zmiana wielkości czcionki, tworzenie obramowań, nadawanie koloru tła komórek, zastosowanie narzędzia „Malarz formatu” do szybkiego kopiowania i wklejania formatowania komórek

 • Praca z kolumnami i wierszami

  Dodawanie i usuwanie wierszy oraz kolumn, zmiana rozmiaru kolumn i wierszy, zmiana rozmiaru całej grupy kolumn i wierszy, szybkie dostosowywanie rozmiarów wierszy i kolumn do danych zgromadzonych w komórkach, ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn, przenoszenie i kopiowanie wierszy i kolumn Excela

 • Scalanie komórek arkusza

  Tworzenie obszarów scalonych, tworzenie zakresów scalonych, rozdział komórek scalonych

 • Wycofywanie ostatnich poleceń

  Cofanie poleceń z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

 • Praca z arkuszami Excela

  Dodawanie i usuwanie arkuszy Excela, zmiana nazwy arkusza, zmiana koloru karty arkusza, kopiowanie i przenoszenie całych arkuszy do innych dokumentów

Praca z tabelą i zakresem danych

 • Tworzenie obiektu Tabela

  Tworzenie i zastosowanie obiektu Tabela

 • Formatowanie zakresu danych, tabeli

  Zmiana formatu na waluty, zmiana formatu dat, nadawanie liczbom miejsc dziesiętnych, praca z oknem „Formatuj komórki”, skróty klawiaturowe niezbędne do szybkiego formatowania komórek, ustawianie tekstów zgromadzonych w tabelach pod różnym kątem, usuwanie formatowania

 • Automatyczna zmiana koloru komórek ze względu na określone warunki – Formatowanie warunkowe

  Proste zastosowanie formatowania warunkowego do zmiany koloru komórek, które zawierają liczby większe od konkretnej wartości, mniejsze od lub równe wybranej wartości, zastosowanie pasków danych formatowania warunkowego do uatrakcyjnienia arkusza

 • Grupowanie danych

  Zastosowanie narzędzia „Grupuj” do tworzenia grup wierszy i kolumn, omówienie funkcjonalności grupowania

 • Blokowanie pierwszego wiersza i kolumny arkusza

  Blokada górnego wiersza tabeli, blokada pierwszej kolumny arkusza

 • Dzielenie tekstów

  Prosty podział tekstu zgromadzonego w komórkach z wykorzystaniem narzędzia „Tekst jako kolumny”

 • Wstawianie komentarzy

  Zastosowanie komentarzy, wstawianie komentarza do komórki, usuwanie komentarzy z komórek

 • Sortowanie danych zgromadzonych w tabeli

  Proste sortowanie danych od Ado Z, sortowanie danych po wybranych kryteriach, sortowanie dat, sortowanie danych po kolorach

 • Filtrowanie danych zgromadzonych w tabeli Excela

  Wybór danych spełniających określony warunek, zastosowanie „Autofiltra”, filtrowanie danych po kilku warunkach, wybór danych po liczbie, dacie i tekście

Obliczenia w Excelu – proste formuły i funkcje

 • Zastosowanie paska formuły

  Omówienie zastosowania paska formuły, rozróżnianie, co jest wartością komórki, a co funkcją i formułą komórki

 • Operatory matematyczne – rodzaje i zastosowanie

  Omówienie podstawowych operatorów matematycznych (równe, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie)

 • Formuły – tworzenie podstawowych formuł w Excelu

  Budowa formuły, podstawowa zasada tworzenia formuły, tworzenie formuł: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, kopiowanie formuł

 • Błędy w formułach

  Omówienie podstawowych błędów w formułach, źródła błędów w formułach, sposoby korygowania błędów w formułach z użyciem paska formuły

 • Funkcja SUMA – sumowanie zakresów

  Zastosowanie „Autosumy” do szybkiego zsumowania zakresu danych, kopiowanie funkcji SUMA

 • Inne podstawowe funkcje: ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.LICZB, ZAOKR

  Zastosowanie funkcji ŚREDNIA, MINIMUM, MAXIMUM, zaokrąglanie liczb z wykorzystaniem funkcji ZAOKR, różne metody wyszukiwania i wstawiania funkcji

 • Odwołania względne i bezwzględne

  Proste „blokowanie” komórek z wykorzystaniem znaku $, zastosowanie „blokowania” komórek do obliczeń

 • Inspekcja formuł

  Sprawdzanie „przebiegu” z zastosowaniem narzędzi „śledź poprzedniki” i „śledź zależności”

 • Szacowanie formuł

  Proste wykorzystanie narzędzia „Szacuj formułę” do sprawdzania poprawności obliczeń i wykrywania błędów w obliczeniach

Wykresy w Excelu i proste elementy graficzne

 • Tworzenie prostego wykresu

  Przygotowanie danych do stworzenia wykresu, metody tworzenia wykresów, poprawne określenie źródeł danych niezbędnych do stworzenia wykresu, rodzaje wykresów w Excelu

 • Podstawowe typy wykresów

  Tworzenie wykresu: kolumnowego, liniowego, kołowego, zmiana zakresu danych wykresu, tworzenie wykresów z kilkoma seriami danych

 • Poprawne formatowanie wykresów

  Zamiana koloru wykresów, zmiana położenia legendy, dodawanie etykiet do wykresów, formatowanie czcionki, zmiana położenia osi, zmiana danych na osi

 • Wstawianie elementów graficznych do Excela

  Wstawianie obrazów i różnych kształtów do arkusza Excela

Drukowanie arkusza Excela

 • Przygotowywanie arkusza do wydruku

  Dodawanie numerów stron, dodawanie nagłówka i stopki do arkusza, zmiana skali wydruku, zmiana marginesów, dodawanie loga firmy, podgląd wydruku w Excelu

 • Drukowanie danych zgromadzonych na arkuszu

  Drukowanie wybranych zakresów arkusza, drukowanie wybranych stron arkusza

Blokada arkuszy Excela

Proste zabezpieczanie arkusza Excela przed edycją, zabezpieczanie arkusza hasłem

Po zakończonym szkoleniu kursanci otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie zorganizowanym przez firmę AkKom oraz nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wzór certyfikatu

Wzór certyfikatu- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Certyfikaty wydawane są na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie excel podstawy: ćwiczenia praktyczneKurs oparty jest w dużym stopniu na ćwiczeniach praktycznych, stanowiących formę warsztatów komputerowych.

Każdy moduł ćwiczeniowy jest poprzedzony krótkim wykładem tematycznym dotyczącym danego zagadnienia z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Czas przeznaczony na naukę obejmuje 2 dni szkoleniowe (18 godzin lekcyjnych).

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.

Szkolenia są prowadzone w małych grupach ćwiczeniowych (do 10 osób), co umożliwia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Szkolenie Excel szyte na miarę oczekiwańKursy z podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel prowadzone są także w systemie zamkniętym, dla grup co najmniej 4 osobowych. Szkolenie w tym systemie może być zrealizowane w siedzibie firmy AkKom, w siedzibie Klienta lub w dowolnym miejscu przez Niego wskazanym.

Akademia Komputerowa AkKom posiada przenośne zaplecze szkoleniowe (laptopy), przez co może spełnić lokalizacyjne oczekiwania Klienta.

Sale szkoleniowe firmy AkKom

Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża Zdjęcie sali szkoleniowej Firmy AkKom – sala duża


Najbliższe terminy

22-23.02.2018
05-06.03.2018
22-23.03.2018
04-05.04.2018
19-20.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 570,00 zł netto
701,10 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102