Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Szkolenie: kosztorysowanie i tworzenie kosztorysów budowlanychCelem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, w obrębie której przedstawiane są zasady kosztorysowania oraz podstawy prawne regulujące kosztorysowanie. Omawiane są podstawowe pojęcia związane ze sporządzaniem kosztorysów, ich metody i rodzaje, kalkulowanie cen, stawek i narzutów do kosztorysu, tworzenie analiz indywidualnych. Uczestnicy szkolenia podczas wykładu teoretycznego poznają także określanie kodów CPV, sporządzanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno – użytkowych. Jednym z ważniejszych modułów części teoretycznej jest poznanie i ugruntowanie zasad tworzenia przedmiaru i obmiaru robót,
 • zajęć praktycznych, na których uczestnicy poznają program do kosztorysowania i zdobytą już wiedzę teoretyczną stosują w praktyce. Omawiane są zasady tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót. Kursanci ćwiczą wstawianie kosztów transportu i pracy rusztowań oraz przyswajają zasady sporządzania wydruków, ich eksport i import. Uczą się także wstawiania kodów CPV.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie zawodu kosztorysanta robót budowlanych, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie jakości wykonywanej pracy,
 • Osoba po szkoleniu może nie tylko sporządzać kosztorysy, ale je sprawdzać, uzupełniać, zamieniać, czy też zostać doradcą technicznym w biurze projektowym.

Uwzględniając potrzeby kursantów, możemy pracować na kilku programach do kosztorysowania: Rodos, Norma, Zuzia.

Materiały szkoleniowe są przekazywane uczestnikom w formie:

 • Skryptu – dostosowanego do tematyki szkolenia,
 • ”Ćwiczeń z kosztorysowania”,
 • Zestawu praktycznych ćwiczeń z programem kosztorysowym – na płycie CD.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą kontaktować się z wykładowcą w celu uzyskania porady. Kontakt z wykładowcą jest darmowy – do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Część I – Merytoryczna wiedza na temat kosztorysowania

 • Wybrane zagadnienia z ekonomii budownictwa
  • Koszty – podstawy kosztorysowania robót budowlanych
  • Ceny – system cen robót budowlanych
  • Płace i ich składniki
 • Przepisy prawne regulujące kosztorysowanie
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072)
  • Inne
 • Koszty robót budowlanych
  • Bezpośrednie
  • Pośrednie
  • Zmienne
  • Stałe
 • Podstawy sporządzania kosztorysów
  • Regulacje prawne
  • Dokumentacja techniczna – projekt budowlany, inwentaryzacja, organizacja montażu i technologii robót, wytyczne zagospodarowania
  • Dane wyjściowe do kosztorysowania
  • Wymagania jakościowe – specjalne
  • Normy, normatywy techniczno – budowlane
 • Metody kosztorysowania przy różnym stopniu szczegółowości
  • Wybór metody
  • Metoda uproszczona
  • Metoda szczegółowa
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
  • Rola i rodzaje kosztorysów – forma, układ, treść
   • Kosztorysy inwestorskie
   • Kosztorysy ofertowe
   • Kosztorysy powykonawcze
   • Kosztorysy zamienne
  • Przedmiary i obmiary robót – zasady
   • Roboty budowlane
   • Roboty instalacyjne
   • Inne
  • Sporządzanie kosztorysów szczegółowych: baza normatywna
  • Zestawienie kosztorysów
  • Wskaźniki techniczno – ekonomiczne
 • System cen robót budowlanych
  • Koszty niezbędne do wykonania robót
  • Ryzyko
  • Pożądany zysk
 • Ceny jednostkowe czynników produkcji
  • Cena kosztorysowa
  • Stawka robocizny – nakłady i stawka godzinowa robocizny
  • Cena kosztorysowania materiałów wraz z nakładami
  • Cena pracy sprzętu – najmu z nakładami
  • Koszty pośrednie
  • Zysk
  • Kalkulacja kosztów pracy rusztowań
 • Zasady sporządzania analiz indywidualnych
  • Analogia
  • Ekstrapolacja
  • Interpolacja
  • Analizy indywidualne
  • Normy zakładowe

Część II - Zajęcia praktyczne – opracowywanie kosztorysów metodą tradycyjną i komputerową na programach Norma lub Rodos.

 • Podstawy obsługi programu kosztorysowego
  • Opis programu do kosztorysowania
  • Instalacja bazy cenowej
 • Tworzenie kosztorysów
  • Praca na programie kosztorysowym
   • Tworzenie nowego kosztorysu
   • Wstawianie pozycji kosztorysowej
   • Omówienie katalogów normatywnych
   • Alternatywy cenowe
  • Struktura pozycji
   • Różnica między pozycją a elementem pozycji
   • Podstawowe operacje na pozycjach
   • Dodawanie nowego elementu pozycji
   • Modyfikacja istniejącego elementu pozycji
   • Kopiowanie, usuwanie, przesuwanie
   • Zmiana krotności pozycji
  • Normatywy w pozycjach
   • Usuwanie normatywów
   • Zmiana treści
   • Zastępowanie elementów RMS
   • Szczegóły normatywów: norma, jednostka,
   • Indeks
   • Dodawanie nowych elementów RMS
  • Zasady tworzenia przedmiaru
   • Sposoby stosowania obliczeń obmiaru
   • Definiowanie i stosowanie stałych globalnych
   • Stosowanie w przedmiarze wzorów matematycznych
   • Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie elementów obmiaru
  • Praca na elementach – działach kosztorysu
   • Wstawianie działu
   • Zmiana treści działu
   • Przesuwanie działów
   • Usuwanie bez zawartych pozycji
  • Kody CPV
   • Korzystanie z przeglądarki kodów
   • Wstawianie kodów CPV do kosztorysu
  • Koszty pracy rusztowań w kosztorysie
   • Montaż i demontaż rusztowań
   • Wstawianie czasu pracy rusztowań
  • Koszty transportu materiałów i sprzętu
   • Wstawianie kosztów transportu materiałów
   • Wstawianie kosztów transportu sprzętu
  • Sporządzanie wydruków – rodzaje i konfiguracja programu
   • Opisywanie strony tytułowej
   • Podstawowe wydruki programu
   • Podstawowe modyfikacje wydruków
   • „Kosmetyka” wydruków
  • Import i eksport danych
   • Przenoszenie kosztorysów do innego programu
   • Wczytywanie kosztorysów z innego programu
  • Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót
   • Definicje
   • Rodzaje specyfikacji technicznych i ich systematyka
   • Metodyka opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych
  • Programy funkcjonalno - użytkowe - dokumentacja
   • Rola programu funkcjonalno - użytkowego
   • Zawartość opracowania
   • Sposób sporządzania programu

Osoby biorące udział w szkoleniu obejmującym zakres kosztorysowania robót budowlanych otrzymują certyfikaty. Certyfikat wydawany przez firmę Akademia Komputerowa AkKom potwierdza udział w szkoleniu oraz zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu kosztorysowania.

Wzór certyfikatu - „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych”

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz warsztatów komputerowych, powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi z kosztorysowania. Uczestnicy szkoleń po zapoznaniu się z częścią teoretyczną, przechodzą do pracy na programie kosztorysowym, wykonując ćwiczenia przy stanowisku komputerowym, według wskazówek prowadzącego.

Osoby uczestniczące w szkoleniu mają do dyspozycji własne stanowiska komputerowe. Jeden komputer przypada na jednego uczestnika kursu.

Szkolenia i kursy z zakresu podstaw kosztorysowania robót budowlanych organizujemy w małych grupach szkoleniowych (do 10 osób).

Szkolenie trwa 4 dni i obejmuje 32 godziny lekcyjne (24 godziny zegarowe, w tym trzy przerwy).

Szkolenia i kursy „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych” realizujemy także w formie zamkniętej i dedykowanej, dla grup od 8 osób. Tego typu szkolenia prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Firma Akademia Komputerowa AkKom dysponuje przenośnym zapleczem szkoleniowym (laptopy), co umożliwia przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.Najbliższe terminy

12-15.03.2018
09-12.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 4 dni, 32 godziny lekcyjne
Cena za osobę: 970,00 zł netto
1193,10 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102