Kurs: Planowanie i zarządzanie projektami z programem MS Project

Szkolenie: zarządzanie projektem, stworzenie harmonogramu, realizacja zadań w programie Ms ProjectSzkolenie ma na celu wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania projektami z praktycznym wykorzystaniem programu MS Project. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają określone zagadnienia z teorii zarządzania projektami, stanowiące podstawę efektywnego posługiwania się programem MS Project.

Podczas szkolenia omawiane są zasady tworzenia dobrego harmonogramu w programie MS Project, jego analizy, realizacji i kontrolowania oraz monitorowania kosztów projektu.

Uczestnicy poznają metody przydzielania zasobów do zadań, kontrolowania oraz bilansowania zasobów. Nauczą się także wywierania wpływu na termin rozpoczęcia lub zakończenia projektu oraz określania ścieżek krytycznych projektu.

Oprócz zdefiniowania zadań projektu i stworzenia relacji między nimi, uczestnicy szkolenia pozyskają również wiedzę, w jaki sposób stworzyć plan bazowy projektu i kontrolować realizację prac projektowych. Zostaną im przedstawione także sposoby wprowadzania do planu projektu postępu prac oraz jego wpływu na jeszcze niezrealizowane zadania.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe fazy projektu:

 • Określenie uwarunkowań realizacji projektu (m.in. zakres, wizja, założenia, cele projektu, jego zagrożenia i ograniczenia),
 • Planowanie (stworzenie harmonogramu):
  • Określenie zadań projektu i stworzenie relacji między nimi,
  • Zdefiniowanie i przypisanie zasobów do zadań,
  • Dokonanie analizy projektu i alokacji zasobów,
 • Realizację zadań projektowych:
  • Zapisanie planu bazowego projektu,
  • Śledzenie realizacji projektu,
  • Tworzenie raportów z realizacji projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają następujące materiały szkoleniowe:

 • Skrypt obejmujący kompendium wiedzy z problematyki planowania i zarządzania projektami w programie MS Project,
 • Prezentację multimedialną na płycie CD,
 • Zbiór praktycznych ćwiczeń z planowania i zarządzania projektami w programie MS Project na płycie CD.

W ciągu trzech miesięcy od daty ukończenia szkolenia, w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów z obsługą programu MS Project, każdy z kursantów będzie miał możliwość bezpłatnego kontaktu z wykładowcą.

Omówienie podstawowych informacji dotyczących tworzenia projektów

 • Zakres projektu – określenie pracy, która musi być wykonana w projekcie
 • Czas projektu – określenie daty początkowej i końcowej oraz wszystkich terminów pośrednich (zakończenia faz punktów kontrolnych realizacji produktów)
 • Koszt projektu – określenie i śledzenie kosztów projektu oraz budżetu
 • Zasoby projektu – wyznaczenie członków zespołu i osób odpowiedzialnych za realizację projektu, pozyskanie zasobów materiałowych i sprzętowych
 • Jakość projektu – określanie poziomu jakości celów i założeń projektu
 • Ryzyko – analiza potencjalnych zagrożeń i planowanie kroków zaradczych
 • Zasady budowania harmonogramów
 • Widoki w MS Project

Definiowanie projektu w programie MS Project

 • Określenie właściwości projektu
 • Określenie kalendarzy projektów
 • Określenie faz projektu

Zadania

 • Omówienie typów zadań
 • Wpisywanie zadań i podzadań
 • Zadania cykliczne
 • Kalendarze zadań
 • Kamienie milowe

Praca z zadaniami

 • Organizacja zadań w grupy
 • Dodawanie kodów SPP do zadań
 • Tworzenie relacji między zadaniami
 • Tworzenie relacji między zadaniami sumarycznymi
 • Wprowadzanie ograniczeń w zadaniach
 • Dołączanie dokumentów do zadań
 • Określanie punktów kontrolnych

Zasoby

 • Wprowadzanie zasobów
 • Lista zasobów
 • Zasoby materiałowe
 • Zasoby ludzkie
 • Różne typy określania jednostek zasobów

Praca z zasobami

 • Metody przypisywania zasobów do zadań
 • Równanie planowania: czas trwania zadania, jednostki, praca
 • Określenie kalendarzy zasobów
 • Sprawdzanie stanu zasobów
 • Przeciążenia zasobów

Koszty

 • Planowanie kosztów projektu
 • Koszty materiałowe, koszty pracy, koszty stałe zadań
 • Metody naliczania

Praca z kosztami

 • Przypisywanie kosztów do zasobów
 • Przypisywanie kosztów do zadań

Analiza i dostosowanie planu projektu

 • Alokacja zasobów
 • Przeciążenia zasobów
 • Bilansowanie zasobów
 • Ścieżka krytyczna projektu
 • Dzielenie zadań
 • Analiza kosztów projektu

Wykres Gantta

 • Wykorzystanie kreatora wykresu Gantta
 • Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu
 • Formatowanie pozostałych widoków

Kalendarze

 • Kalendarz projektu
 • Kalendarze zasobów
 • Kalendarze zadań

Raporty

 • Analizowanie projektu za pomocą raportów
 • Wydruk raportów
 • Dostosowanie widoku raportów
 • Dołączanie dokumentacji do projektu

Etap realizacji – kontrola realizacji projektu

 • Zapisanie planu bazowego
 • Uaktualnianie zadań
 • Wprowadzenie postępu prac, wprowadzanie zmian do projektów
 • Zapas czasu i zadania krytyczne
 • Wprowadzanie pracy rzeczywistej i pozostałej w okresach czasu
 • Bilansowanie obciążeń zasobów
 • Rozwiązywanie problemów z realizacją planu

Analizowanie

 • Przeglądanie danych wartości wypracowanej
 • Analiza Pert - wariant optymistyczny oczekiwany i pesymistyczny

Drukowanie

 • Drukowanie projektów
 • Drukowanie raportów o zadaniach zasobach i przydziałach

Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu planowania i zarządzania projektami w programie MS Project otrzymują certyfikaty. Certyfikat wydawany przez firmę Akademia Komputerowa AkKom potwierdza udział w szkoleniu oraz nabycie umiejętności posługiwania się programem MS Project podczas planowania i zarządzania projektem.

Wzór certyfikatu - „Planowanie i zarządzanie projektami w programie MS Project”

Wzór certyfikatu - Planowanie i zarządzanie projektami w programie MS Project

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie ma formę warsztatową. Uczestnicy pracują na programie MS Project wykonując zadania praktyczne. Dzięki temu mogą w szybki sposób przyswoić obsługę programu oraz tworzenie harmonogramów i sposób ich realizacji.

Szkolenie rozpoczyna się od krótkiego wykładu z zakresu teorii zarządzania projektem. Trener w trakcie wykonywania ćwiczeń wprowadza także elementy teorii, w konsekwencji kursanci mogą zagadnienia teoretyczne związane z planowaniem i zarządzaniem projektem odzwierciedlać na tworzonym przez siebie harmonogramie.

Jest to najlepsza forma przyswajania wiedzy z zakresu obsługi samego programu Ms Project, jak również zastosowania praktycznych i użytecznych przypadków harmonogramowania (planowania) oraz realizacji projektu.

Wykładowca przed szkoleniem diagnozuje także preferencje kursantów co do zakresu tematycznego prowadzonych przez nich projektów. np. czy są to projekty budowlane, informatyczne czy np. produkcyjne. Dzięki temu na szkoleniu istnieje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych ściśle dostosowanych do potrzeb kursantów.

Istnieje także możliwość przesłania do wykładowcy plików lub preferencji co do szkolenia bezpośrednio przed szkoleniem, tak abyśmy mogli ćwiczenia szkoleniowe „uszyć na miarę” potrzeb naszych Kursantów.

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje ćwiczenia praktyczne w programie MS Project, mając do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje łącznie 28 godzin lekcyjnych.
Przewidziane są również przerwy kawowe i poczęstunek.

Aby zapewnić większą efektywność szkolenia zajęcia odbywają się w małych grupach - do 10 osób.

Firma AkKom realizuje szkolenia z harmonogramowania, także w formie „szytej na miarę” danego Klienta. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania zarówno zakresu jak i merytorycznej zawartości programu do potrzeb danej Firmy. Pozwala to kursantom tworzyć na szkoleniu takie harmonogramy, które obejmują ich specyficzny zakres pracy. W takim wypadku przed szkoleniem istnieje także możliwość przesłania do wykładowcy firmy AkKom przykładowych plików z zakresem branżowym realizacji projektu, a także odbycia spotkania w celu sprecyzowania indywidualnych wymogów firmy Klienta.

Szkolenia takie prowadzone są w systemie dedykowanym dla Klientów posiadających co najmniej 7 osób do przeszkolenia. Szkolenia w takich formach możemy przeprowadzić także u Klienta lub w dowolnie wybranym przez niego miejscu w kraju lub za granicą.

Jest to możliwe dzięki przenośnemu zapleczu szkoleniowemu (laptopy) firmy AkKom.Najbliższe terminy

07-09.03.2018
16-18.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 3 dni, 24 godziny lekcyjne
Cena za osobę: 1370,00 zł netto
1685,10 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102