Rodos 2010 - program do kosztorysowania

Rodos 2010 - program do kosztorysowania

Program do kosztorysowania – Rodos 2010

Wszechstronny i ergonomiczny program do kosztorysowania wspomaga prace uczestników procesów inwestycyjnych w budownictwie. Szacowanie i rozliczanie kosztów odbywa się w przyjaznym dla użytkownika środowisku z zastosowaniem profesjonalnych, nowoczesnych narzędzi i technologii. Rodos może odczytywać kosztorysy z programów do kosztorysowania innych producentów, a nawet pobierać normy bezpośrednio z witryn producentów materiałów budowlanych.

Charakterystyka:

Program do kosztorysowania – Rodos 2010 - Pudełko

Rodos 2010 jest kluczowym elementem pakietu oprogramowania do planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania, w połączeniu z rozliczeniami budów, oprogramowaniem do harmonogramowania i Przedmiarem FIDIC, stanowi pakiet narzędzi informatycznych, niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych – również dla zamówień publicznych. Zawarte w programie dwie metody kosztorysowania: kosztorysowanie tradycyjne oraz kosztorysowanie do celów zamówień publicznych, dają użytkownikom Rodosa 2010 swobodę doboru narzędzi pracy w ramach spójnego i pewnego systemu, bez konieczności korzystania z dwóch odrębnych programów kosztorysujących. Rodos 2010 dostarcza zaawansowanych metod wariantowania kosztorysów. Użytkownicy mają możliwość ustalania lokalnych cen do kosztorysu, stosowania mnożników do cen, przeliczania kosztorysu według zróżnicowanych poziomów cen, przełączania aktywności, grupowania i agregowania pozycji kosztorysowych.

Najważniejsze funkcje programu:

 • posiada możliwość importu oraz tworzenia własnych baz cenowych,
 • współpracuje z programami do kosztorysowania innych producentów poprzez zapis kosztorysów w formacie .ath,
 • współpracuje z programami do Planowania i harmonogramowania robót budowlanych (MS Project i Planista) dając możliwość bezpośredniego exportu kosztorysu w formacie .xml,
 • posiada wbudowaną bazę aktów prawnych,
 • potrafi tworzyć kosztorysy wariantowe, scalone i złożone,
 • potrafi przedstawiać kosztorys w postaci wykresów,
 • tworzy kosztorysy według FIDIC,
 • posiada Słownik Zamówień Publicznych (CPV)
 • pozwala tworzyć Specyfikację Techniczną,

Najważniejsze cechy:

 • zgodny z prawem zamówień publicznych
 • posiada możliwość importu oraz tworzenia własnych baz cenowych
 • współpracuje z programami do kosztorysowania innych producentów
 • współpracuje z programami do Planowania i harmonogramowania robót budowlanych (MS Project i Planista)
 • posiada wbudowaną bazę aktów prawnych
 • potrafi tworzyć kosztorysy wariantowe, scalone i złożone
 • potrafi przedstawiać kosztorys w postaci wykresów
 • posiada Słownik Zamówień Publicznych (CPV)
 • pozwala wykorzystywać Specyfikacje Techniczne

Współpraca programu Rodos z innymi aplikacjami

Program do kosztorysowania – Rodos 2010 - Baza katalogów

Rodos może odczytywać kosztorysy z programów do kosztorysowania innych producentów, a nawet pobierać normy bezpośrednio z witryn producentów materiałów budowlanych. Z drugiej strony ma też możliwość eksportu kosztorysów w popularnych formatach (np: .ath) zarówno do programów kosztorysujących, jak i służących do harmonogramowania inwestycji czy rozliczania budów. Eksport danych z kosztorysu do programów Microsoft Excel czy Word pozwala użytkownikom na dalszą ich obróbkę według własnego uznania.

Bazy danych Rodosa:

 • rozbudowana baza normatywna – ponad 370 katalogów norm: katalogi branżowe, normy zakładowe, katalogi dla nowych technologii,
 • załączniki do kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych: komplet KNNR-ów, ceny rynkowe robót, materiałów i sprzętu,
 • baza cenowa – abonamenty cen rynkowych Eurocenbud, Sekocenbud i inne. Istnieje możliwość tworzenia własnych cenników, np. na podstawie internetowych cenników producentów materiałów budowlanych,
 • bazy użytkownika – własne katalogi, normy zakładowe, kartoteki RMS, cenniki.

Przeszukiwanie katalogów

W chwili obecnej, baza katalogowa programu Rodos może zawierać ponad 330 katalogów normatywnych różnych typów i branż. Ręcznie przeglądanie takiej ilości danych jest niemalże niemożliwe. Dlatego pomaga nam rozwinięta funkcja przeszukiwania (po zadanym słowie lub frazie). Wynik przeszukiwania możemy zawężać po kolejnych słowach lub frazach.

Obsługa i interfejs programu do kosztorysowania Rodos

Program do kosztorysowania – Rodos 2010 - interfejs

Obsługa programu przy pomocy myszy czyni z Rodosa 2010 przystępne narzędzie dla początkującego użytkownika, natomiast możliwość pracy tylko z klawiaturą istotnie wpływa na szybkość i komfort pracy użytkowników zaawansowanych. Ta druga cecha szczególnie wyróżnia Rodosa na tle innych programów do kosztorysowania. Prostota tworzenia własnych norm, kalkulacji i kartotek materiałów znakomicie ułatwia opracowywanie kosztorysów, zwłaszcza dla najnowszych technologii – materiały można wpisywać bezpośrednio do kosztorysu bez konieczności korzystania z kartotek. Wiele udogodnień i nowatorskich rozwiązań Rodosa składa się na autentycznie intuicyjną prostotę obsługi, przejrzystą i czytelną prezentację danych i opracowywanych kosztorysów oraz bardzo szybką pracę. Użytkownicy Rodosa, podkreślając swoje zadowolenie, powyższe cechy programu wymieniają najczęściej.

Skreślenia i poprawki

Program do kosztorysowania – Rodos 2010 - Skreślenia i poprawki

Dokumentują dokonywane w czasie tworzenia kosztorysu zmiany, które można później zatwierdzić lub wycofać jednocześnie w całym kosztorysie lub wybiórczo. Wydruki ze skreśleniami to niezastąpione narzędzie dla inspektora nadzoru.

Wariantowanie w programie

Bieżący podgląd wyceny tych samych robót budowlanych przy pomocy użycia różnych technologii pozwala na ciągłą kontrolę potencjalnych kosztów. Program daje możliwość ukrywania niektórych informacji (nakłady, pozycje) oraz płynne ich pokazywanie.

Baza aktów prawnych

Oprócz standardowej pomocy program Rodos daje możliwość bieżącego podglądu aktów prawnych związanych nie tylko z kosztorysowaniem ale również z: prawem budowlanym, dokumentacją techniczną i wieloma innymi. Każdy z użytkowników może powiększać własną bazę aktów dzięki narzędziom edycyjnym panelu „Przepisy”.

Kosztorysy w zamówieniach publicznych

Kosztorysy inwestorskie muszą być tworzone zgodnie z prawem zamówień publicznych z 24 stycznia 2004 oraz właściwym rozporządzeniem w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Istotnymi elementami poprawnego kosztorysu inwestorskiego są: stosowanie właściwych formuł, dokładność obliczania wartości kosztorysowej oraz określony układ wydruków. Rodos jest jedynym programem, który pomyślnie przeszedł proces certyfikacji ekspertów Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Potwierdzili oni prawidłowy sposób tworzenia kosztorysów inwestorskich i przyznali Rodosowi Rekomendację Jakości.

Europejska klasyfikacja CPV – Wspólny Słownik Zamówień w Rodosie

Rodos jest programem do kosztorysowania dostosowanym do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004. dotyczącego sporządzania kosztorysów inwestorskich.

Jednym z istotnych elementów obowiązującego rozporządzenia jest zgodność struktury kosztów inwestycji ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (Common Procurement Vocabulary - CPV).

Jeżeli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budowę w rozumieniu Prawa budowlanego, to składniki kosztów winny odpowiadać co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień, którego symbolika jednoznacznie klasyfikuje planowaną i realizowaną inwestycję według zasad przyjętych w Unii Europejskiej.

Istotnym elementem obowiązującego rozporządzenia jest zgodność struktury kosztów inwestycji ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (Common Procurement Vocabulary – CPV).

Jeżeli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budowę w rozumieniu prawa budowlanego, to składniki kosztów winny odpowiadać co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień, którego symbolika jednoznacznie klasyfikuje planowaną i realizowaną inwestycję według zasad przyjętych w Unii Europejskiej.

W programie Rodos 6.0 udostępniono panel „Wspólny Słownik Zamówień” z możliwością przyporządkowania kodów CPV na stronę tytułową wydruku kosztorysu, do elementów robót, a nawet pojedynczych pozycji.

Specyfikacja techniczna w Rodosie

„Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.”*

Każda dokumentacja projektowa powinna zawierać oddzielne opracowanie specyfikacji technicznej w postaci szczegółowego opisu i zakresu robót. Dodatkowa kolumna pozwala użytkownikowi na uzupełnianie nr ST w przedmiarze robót. Specjalne miejsce bazodanowe systematyzuje numerację i przyśpiesza wprowadzanie kodów po wcześniejszym uzupełnieniu bazy.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., §12

Panel nawigacyjny

Panel nawigacji po kosztorysie zwiększa szybkość pracy i pokazuje naturalną hierarchię wykonywanych czynności, a wzajemna synchronizacja okien umożliwia jednoczesne śledzenie różnych składników kosztorysu, co razem z wyborem wyświetlanych na ekranie kolumn zapewnia wysoki komfort pracy.

Wydruki

Dopracowany moduł drukowania umożliwia wygodne kształtowanie różnych rodzajów wydruków i ich zestawów, poczynając od doboru składników kosztorysu, przez określanie ich tytułów, tworzenie własnych dokumentów, szablonów i załączników, zmianę kolejności drukowania składników z zachowaniem poprawnej numeracji stron, a kończąc na wyborze wersji językowej (angielskiej, niemieckiej lub zdefiniowanej przez użytkownika) dla partnerów zagranicznych.

W programie predefiniowano cztery wzorce wydruków:

 • Kosztorys inwestorski;
 • Kosztorys ofertowy;
 • Kosztorys zamienny;
 • Kosztorys powykonawczy;

Rodos 6.0 tworzy czytelne, estetyczne wydruki na drukarkach laserowych i atramentowych. Pozwala też wykorzystać unikatową cechę drukarek igłowych – wydruki na papierze ciągłym jednocześnie w trzech kopiach – dzięki dedykowanemu im trybowi znakowemu. Za pomocą formatu HTML umożliwia publikowanie wydruków kosztorysów na stronach internetowych lub przesyłanie ich w formie elektronicznej.

Eksport informacji

Podstawowe formaty w jakich Rodos potrafi przekazywać wykonywane kosztorysy to: *txt (dowolny edytor tekstu np.: Word), *html (dowolna przeglądarka internetowa np.: Firefox), *ath (inne programy do kosztorysowania). Dzięki tej funkcji inni uczestnicy rynku budowlanego bez problemu będą mogli odczytać kosztorysy nie posiadając żadnego programu kosztorysowego.

Obcojęzyczne tytuły wydruków

Wejście do grona krajów Uni Europejskiej było dla programistów Rodosa inspiracją do uczytelnienia wydruków dla obcokrajowców. Na dzień dzisiejszy dostępne są 2 języki tytułów (angielski, niemiecki) oraz własny edytor w którym to możemy przetłumaczyć tytuły na dowolny język.

Pozycje scalone

Scalanie pozycji o różnym stopniu agregacji znacznie przyśpiesza wycenę robót budowlanych. Dla przykładu przy połączeniu pozycji: murowanie ściany, tynkowanie ściany, ułożenie izolacji na ścianie, malowanie ściany – jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje 1m2 wykonania ściany.

Przedmiar FIDIC w Rodosie

Przedmiar FIDIC to dokument tworzony już na etapie przygotowania dokumentacji ofertowej dla inwestycji realizowanych zgodnie z wymogami dyrektyw Banku Światowego. W trakcie realizacji inwestycji stanowi on podstawę uzgodnień odbiorów robót oraz międzyokresowych rozliczeń dla inżyniera (kontraktu), inwestora i wykonawcy. Przedmiar robót FIDIC stworzony w programie Rodos może zawierać zagregowane na różnych poziomach pozycje kosztorysowe.

Przy współpracy ze znawcami procedur i zasad FIDIC Rodos został dostosowany (rozszerzony o moduł dostępny za dodatkową opłatą) do aktualnych wymagań stawianych przez dyrektywy Unii Europejskiej w procesie realizacji inwestycji budowlanych, uznawanych przez Bank Światowy i stosowanych przy pozyskiwaniu środków unijnych (m.in. SAPARD, PHARE). Z tego też względu Rodos jest programem często prezentowanym w czasie seminariów nt. międzynarodowych procedur realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego.

Mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań

Wycena pracy rusztowań to nie tylko montaż i demontaż rusztowania – co można znaleźć w podstawie katalogu 2-02 16XX-XX ale również czas potrzebny aby z danego rusztowania robotnicy mieli okazję wykonać daną czynność budowlaną. Wbudowany wzór oraz tablice z założeń szczegółowych pozwalają wyliczyć dokładnie koszty związane z rusztowaniami.

Planowanie i harmonogramowanie

Rodos daje możliwość exportu kosztorysów do programu MS Project oraz Planista, bez konieczności kupowania dodatkowych nakładek.

Jednym z atutów programu Rodos jest możliwość stworzenia na bazie wykonanego w nim kosztorysu harmonogram prac. Elementy robót i pozycje kosztorysowe przekazywane są do programu MS Project jako zadania poprzez plik XML o specjalnym formacie. To, czy RMS-y zostaną umieszczone jako zasoby w harmonogramie, zależy od zaznaczenia pól wyboru w oknie eksportu.

Rodos bardzo dobrze współpracuje również z Planistą – polskim programem do harmonogramowania robót budowlanych.

Wykresy

Struktura kosztów oraz jej bieżąca kontrola informują nas o przyszłych potrzebach zaangażowania odpowiednich nakładów robocizny, materiałów lub sprzętu. Podpowiadają również, jak jest stosunek kosztów bezpośrednich do kosztów składników cenotwórczych, jakimi są narzuty kosztorysu.

Aktualizacja programu Rodos

Aktualizacja Programu Rodos odbywa się przez Internet za pomocą usługi Rodos Expres. Użytkownik uzyskuje pełną informację o dostępnych dla niego aktualizacjach i rozszerzeniach, a katalogi norm, cenniki czy nawet nowa wersja programu są instalowane na jego komputerze automatycznie po zaakceptowaniu dedykowanego dla niego pakietu aktualizacji


Program Rodos można nabyć w dwóch wersjach:

Rodos Gold – ponad 370 katalogów wszystkich branż

promocja: moduł Realizacja Robót i abonament na bieżący rok Eurocenbud gratis*

Rodos Standard – 40 katalogów do wyboru

promocja: 20 katalogów gratis i bieżący informator Eurocenbud gratis*


Dodatki i moduły:

Rodos Mobil – program w wersji mobilnej zainstalowany na nośnikach typu PenDrive

Moduł Realizacji Robót

Rodos Ekspres - aktualizacja programu drogą elektroniczną


Informatory cenowe:

Euro-MS - zestaw informacji i cenach czynników produkcji. Roczna prenumerata wydawana raz na pół roku.

Euro-CPK - zestaw cen pozycji kosztorysowych. Roczna prenumerata wydawana raz na pół roku.

Euro-CRB - zestaw cen robót budowlanych. Roczna prenumerata wydawana raz na pół roku.

Sekocenbud - zestaw informacji o cenach czynników produkcji na CD, zawiera: IMB, IMI, IME, IRS. Roczna prenumerata wydawana raz na kwartał.* promocja trwa do 30 października 2009r.

Rodos 2010 Gold

program zawierający ponad 390 katalogów wszystkich branż i komplet bieżących wydawnictw Eurocenbudu

Nazwa wersji

pierwsze stanowisko

kolejne stanowisko

wersja dla posiadaczy programu innego producenta

wersja dla pracowników

jednorazowa aktualizacja programu

przejście z programu Rodos Standard

wersja sieciowa na trzy stanowiska

wersja sieciowa na pięć stanowisk

roczna aktualizacja w ramach umowy na konserwację

Cena netto

2 890 zł

1 890 zł

1 890 zł

1 890 zł

750 zł

1 700 zł

6 740 zł

10 240 zł

360 zł


Rodos 2010 Standard

program zawiera 40 katalogów do wyboru

Nazwa wersji

pierwsze stanowisko

kolejne stanowisko

wersja dla posiadaczy programu innego producenta

wersja dla pracowników

jednorazowa aktualizacja programu

wersja sieciowa na trzy stanowiska

wersja sieciowa na pięć stanowisk

roczna aktualizacja w ramach umowy na konserwację

Cena netto

1 290 zł

890 zł

920 zł

890 zł

590 zł

3 140 zł

4 640 zł

240 zł


Dodatki i moduły

Nazwa dodatku lub modułu

Rodos Mobil (na PenDrive 4GB)

Moduł Realizacji Robót

Klucz zabezpieczający Rodos Mobil SenseLock 2GB

Program realizacji robót

Planista 6.5.19 - pierwsze stanowisko

Cena netto

110 zł

250 zł

100 zł

590 zł

1 390 zł
W przypadku Rodosa Standard prosimy do zamówienia dołączyć listę symboli wybranych katalogów norm