Kurs: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla średniozaawansowanych - poziom P1

Szkolenie excel sredniozaawansowane: wykres Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się programem Ms Excel. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji, a także analizy na dużych zestawieniach danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które już pracują na programie Ms Excel, jak też dla tych, które zamierzają wykorzystywać Excela w swojej pracy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • jak optymalnie wykorzystać narzędzia i funkcje Excela, a tym samym efektywnie przyśpieszyć pracę na arkuszu kalkulacyjnym,
 • jak wykorzystywać skróty klawiaturowe Excela,
 • jak tworzyć skomplikowane tabele,
 • jak sprawnie przyśpieszyć pracę na programie Ms Excel,
 • jak wykorzystać jego zaawansowane funkcje: logiczne, porównania, liczące,
 • jak tworzyć funkcje zagnieżdżone aby zoptymalizować ilość obliczeń,
 • jak porównywać tabele wykorzystując do tego funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO,
 • w jaki sposób pracować na arkuszach powiązanych,
 • jak wykonać prostą analizę danych za pomocą tabeli przestawnej.

Szkolenie excel sredniozaawansowane: funkcje arkusza kalkulacyjnegoPodczas szkolenia uczestnicy nauczą się tworzyć typowe funkcje sumy, średniej, maksymalnej, minimalnej, funkcje statystyczne, tekstowe, finansowe, zaokrąglające, jak również wykresy analizujące wyniki. Pozwoli im to na uatrakcyjnienie arkusza oraz spowoduje przejrzystość dokonywanych analiz.

Szkolenie excel sredniozaawansowane: tabela przestawnaSzczególną uwagę przywiązuje się do analizy danych za pomocą tabeli przestawnej oraz wykorzystania narzędzi „sumy częściowej”, formatowania warunkowego, a także do zastosowania filtrów i sortowania danych.

Szkolenie excel sredniozaawansowane: sztuczki i triki na szkoleniu Miłym dodatkiem do szkolenia, realizowanym specjalnie dla naszych kursantów, jest także szereg „sztuczek i trików" pokazywanych przez trenera podczas szkolenia.

Podczas szkolenia kursanci poznają także kilka ważnych skrótów klawiaturowych, które w znacznym stopniu przyśpieszą pracę na arkuszu kalkulacyjnym.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane są uczestnikom w formie:

 • Skryptu opracowanego specjalnie pod zakres tematyczny szkolenia,
 • Skryptu zawierającego opis i metody rozwiązywania ćwiczeń „krok po kroku",
 • Ćwiczeń praktycznych z programu Excel wraz z rozwiązaniami.

Po szkoleniu każdy z kursantów otrzymuje także ćwiczenia praktyczne przerabiane na szkoleniu na swój adres e-mail.

Opieka poszkoleniowa

Bezpłatna opieka poszkoleniowa nad kursantamiW okresie do 12 miesięcy po ukończeniu szkolenia kursanci mogą korzystać z opieki poszkoleniowej. Każdy uczestnik szkolenia może skontaktować się z wykładowcą drogą telefoniczną, e-mailową bądź odbyć konsultacje z wykładowcą w siedzibie naszej firmy.

Na potrzeby naszych kursantów uruchomiliśmy specjalny adres e-mail zapytanie@akkom.net.pl, gdzie można wysyłać zapytania poszkoleniowe.

Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb!

Szkolenia z excela, dostosowane ćwiczenia praktyczne do potrzeb klientaOsoby, które zapiszą się na szkolenie z Excela mają możliwość przesłania do trenera drogą e-mailową zagadnień (plików) z zakresu swojej pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Wykładowca, na ich podstawie, opracowuje ćwiczenia specjalnie dedykowane konkretnej osobie. W ten sposób, kursanci mogą przećwiczyć i poznać metody rozwiązania konkretnych zagadnień z zakresu obsługi programu Excel.

Szkolenie excel sredniozaawansowane: testowanie umiejętnościJeżeli nie jesteś pewien, na który z poziomów Excela chciałbyś się zapisać, wypełnij test.

Skontaktuj się z nami pod adresem szkolenia@akkom.net.pl lub zadzwoń, a prześlemy Ci test na skrzynkę e-mail.

Test diagnozujący z Excela został stworzony w taki sposób, abyś mógł nie tylko przetestować swoją wiedzę, ale także zobaczyć, jakie umiejętności praktyczne z Excela są potrzebne do realizacji zadań wykonywanych w codziennej pracy.

Osoby, które wypełnią test, dostają pełną analizę swoich potrzeb oraz diagnozę poszczególnych umiejętności z obszaru praktycznej obsługi arkusza Excel. Analiza w Excelu przesyłana jest na adres e-mail osoby, która wykonała test.

Narzędzia niezbędne w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Excela

 • Zaawansowane formatowanie arkusza danych

  Niestandardowe formatowanie arkusza danych, niezbędne do prawidłowej obsługi arkusza pod względem wizualnym usprawniającym pracę

  • Praktyczne zastosowanie formatów: tekstowych, liczbowych i daty

   Uzupełnianie komórek danymi w szybki sposób z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych, służących do formatowania

  • Niestandardowe formatowanie arkusza kalkulacyjnego

   Zastosowanie narzędzia malarz formatu, tworzenie niestandardowych obramowań, szybkie dostosowanie wysokości wierszy i szerokości kolumn, tworzenie formatów niestandardowych np. „m2”, czy „kg”

  • Zastosowanie narzędzia „Przejdź do”

   Bardzo szybkie uzupełnianie pustych komórek z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

  • Tworzenie niestandardowych serii danych

   Tworzenie własnych serii danych (powtarzających się danych) i sposoby ich wykorzystania, tworzenie dat bez weekendów, tworzenie niestandardowych numerów seryjnych

 • Modyfikacja arkusza kalkulacyjnego
  • „Wklej specjalnie” - szybkie kopiowanie i wklejanie danych

   Kopiowanie tylko wartości komórek, kopiowanie i wklejanie tabel do innych arkuszy i dokumentów z zachowaniem ich formatów i wyglądu, zastosowanie „transpozycji” do szybkiej zamiany wierszy na kolumny i odwrotnie, wykonywanie prostych obliczeń arytmetycznych (mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania) za pomocą narzędzia „Wklej specjalnie”

  • Zastosowanie grupowania danych

   Grupowanie danych z wykorzystaniem narzędzia Grupuj do szybkiego i efektywnego ukrywania kolumn i wierszy

  • Praca i zastosowanie obiektu TABELA

   Tworzenie tabeli oraz listy, tworzenie baz danych z wykorzystaniem obiektu Tabela, wykonywanie szybkich obliczeń w Tabeli

  • Dzielenie tekstów z wykorzystaniem narzędzia „Tekst jako kolumny” i Wypełnianie błyskawiczne

   Szybki podział tekstu znajdującego się w jednej komórce na wiele kolumn, dzielenie tekstów wraz z przenoszeniem ich do innych lokalizacji, rozdzielanie i łączenie części tekstów

  • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych Excela

   Wykorzystanie skrótów klawiaturowych do wprowadzania danych i zaznaczania danych, zawijania wierszy tekstu w komórkach, szybkiego tworzenia danych np. dzisiejszej daty, poruszania się po skoroszycie

  • Automatyczna zamiana wyglądu (formatowania) komórek arkusza ze względu na określone warunki - Formatowanie warunkowe

   Tworzenie „graficznych” formatów warunkowych. Formaty warunkowe wykorzystywane do dobrej wizualizacji danych zgromadzonych na arkuszach: formaty tekstu, liczb i dat. Formaty warunkowe z wykorzystaniem prostych funkcji: automatyczna zmiana koloru całych wierszy, automatyczne zaznaczanie wierszy z weekendami

  • Ograniczenie możliwości popełniania błędów z wykorzystaniem narzędzia „Sprawdzanie poprawności”

   Ograniczanie możliwości wpisywania nieprawidłowych danych, ograniczenia ze względu na poprawność liczb, dat i długości tekstu. Tworzenie prostych list rozwijanych

  • Komentarze i odnośniki

   Tworzenie „graficznych komentarzy”, tworzenie prostej nawigacji po arkuszu z wykorzystaniem hiperłączy, automatyczne otwieranie innych plików za pomocą hiperłączy

Obliczenia – zastosowanie formuł i funkcji Excela w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi

 • Szybkie wprowadzanie i modyfikacja zakresu funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.NIEPUSTYCH

  Wykorzystanie skrótów klawiaturowych do szybkiego tworzenia i modyfikowania funkcji, zmiana zakresów funkcji z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

 • Odwołania względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $)

  Praca z funkcjami i odwołaniami, wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem blokowania komórek za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB

  Zastosowanie funkcji JEŻELI do obliczeń danych ze względu na konkretny warunek, zagnieżdżanie funkcji JEŻELI z funkcjami ORAZ i LUB

 • Funkcje liczące: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

  Wykorzystanie funkcji liczących do sumowania różnych zakresów ze względu na konkretne warunki, funkcje liczące z zastosowaniem zablokowania komórek, sumowanie danych spełniających wiele kryteriów

 • Zastosowanie funkcji ZAOKR

  Wykorzystanie funkcji zaokrąglających, jako sposób zaokrąglania liczb, tworzenie funkcji zagnieżdżonych liczących już zaokrąglone dane

 • Wybrane funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, ZŁĄCZ.TEKSTY, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, TEKST, WARTOŚĆ

  Proste dzielenie tekstu za pomocą funkcji, oddzielanie liter znajdujących się na początku i na końcu tekstu, szybkie łączenie tekstów za pomocą funkcji i z wykorzystaniem znaku "&", zamiana liter w komórkach z dużych na małe i odwrotnie z wykorzystaniem funkcji, zastosowanie funkcji TEKST do znajdowania dnia tygodnia i miesiąca, szybka zamiana liczb przechowywanych jako teksty na liczby

 • Funkcje daty i czasu: DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ

  Dodawanie i odejmowanie dat, dodawanie i odejmowanie miesiąca i roku do daty, operacje na datach, w tym min. konstruowanie funkcji sprawdzających czy określona data już minęła

 • Proste wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

  Proste zastosowanie funkcji do porównywania dwóch tabel i uzupełniania wartości z jednej tabeli do drugiej tabeli po wybranych kryteriach

 • Praca z funkcjami zagnieżdżonymi

  Tworzenie funkcji zagnieżdżonych z wykorzystaniem „Wstaw funkcję”, zagnieżdżanie nowo poznanych funkcji w innych funkcjach, zagnieżdżanie funkcji tekstowych i daty w funkcjach logicznych,

 • Odszukiwanie i poprawa błędów w obliczeniach

  Rodzaje błędów w obliczeniach, metody odszukiwania i poprawiania błędów, wykorzystanie narzędzia „Szacuj formułę” do sprawdzania poprawności obliczeń

 • Inspekcja formuł

  Sprawdzanie zależności formuł z wykorzystaniem narzędzia zależności i poprzedników, „graficzne” przedstawienie przebiegu formuł i funkcji

Tworzenie powiązań pomiędzy arkuszami Excela

Obliczenia tworzone na podstawie danych z innych arkuszy

 • Tworzenie prostych powiązań

  Tworzenie obliczeń z danych znajdujących się w innych arkuszach z wykorzystaniem funkcji SUMA, ŚREDNIA i funkcji JEŻELI

 • Powiązania i odwołania poprzez nazwę

  Użyteczność nazw, definiowanie nazw, nadawanie nazwy zakresom komórek, tworzenie obliczeń z wykorzystaniem nazw, pobieranie danych do obliczeń znajdujących się w innych arkuszach za pomocą odwołania do nazwy

 • Pobieranie danych z innych arkuszy z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

  Przenoszenie danych z tabeli do tabeli z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i odwołania do nazw

Sortowanie danych i filtry

 • Sortowanie danych po kolumnach

  Zastosowanie sortowania do szybkiego ułożenia danych np. alfabetycznie, sortowanie danych po kolorach, sortowanie danych według dat, sortowanie danych po wielu kryteriach

 • Autofiltry

  Zastosowanie filtrowania do szybkiego odszukiwania danych, zastosowanie filtrów w tabelach, filtrowanie danych po wielu kryteriach, filtrowanie liczb, dat i tekstu

 • Filtry zaawansowane

  Filtrowanie danych po części tekstu, filtrowanie danych z użyciem znaku *

Tworzenie obliczeń ze względu na wybrane grupy danych z wykorzystaniem narzędzia „Sumy częściowe”

 • Tworzenie sum częściowych

  Przygotowywanie danych do zastosowania narzędzia sumy częściowe, tworzenie sum częściowych na posortowanych danych, tworzenie średnich częściowych

 • Sumy częściowe po kilku kategoriach

  Obliczanie sum i średnich częściowych na podstawie kilku wybranych kryteriów

Tworzenie raportów i analiz z wykorzystaniem Tabel przestawnych

Wykorzystanie narzędzia tabeli przestawnej do analizy danych przedsiębiorstwa, tworzenia szybkich obliczeń i raportowania danych. Ćwiczenia na danych księgowych, finansowych, produkcyjnych

 • Tworzenie tabeli przestawnej

  Przygotowanie danych do stworzenia tabeli przestawnej, tworzenie tabeli przestawnej, omówienie podstawowych elementów tabeli przestawnej: lista pól tabeli przestawnej, omówienie działania tabel przestawnych

 • Praca na tabeli przestawnej
  • Przestawienie danych

   Dodawanie danych do pól wierszy, kolumn, pola filtru i pola wartości, metody przestawiania danych dokonywanych w celu uzyskania prawidłowego zestawienia danych

  • Zmiana funkcji obliczeniowych tabeli

   Zastosowanie funkcji SUMA, ŚREDNIA, MIN i MAX do tworzenia obliczeń spełniających określone kryteria

  • Grupowanie danych w tabeli

   Zmiana przedstawienia danych ze względu na określone grupy danych, tworzenie obliczeń ze względu na miesiące i lata, tworzenie przedziałów obliczeniowych

  • Filtrowanie danych w tabeli
  • Szybkie tworzenie wykresu przestawnego na podstawie danych z tabeli przestawnej

Praca z wykresami i elementy graficzne w Excelu

 • Tworzenie wykresów

  Poprawne przygotowanie danych do stworzenia wykresu, wybór właściwego wykresu do prezentacji danych: wykres kolumnowy, kołowy, liniowy i radarowy

 • Zmiana zakresu danych w wykresach

  Zmiana zakresu danych na wykresie, sposoby automatycznej zmiany danych wykresu z wykorzystaniem obiektu Tabela

 • Wykresy z wieloma seriami danych

  Tworzenie wykresu złożonego, tworzenie wykresów z dynamicznymi danymi, wykresy porównujące zmienne

 • Formatowanie wykresów

  Dodawanie elementów graficznych do wykresu, zmiana prezentacji danych

 • Tworzenie obiektów typu „SmartArt”

  Tworzenie graficznego przedstawienia hierarchii danych, procesu, schematów hierarchii organizacyjnych, relacji pomiędzy danymi

Pobieranie danych zewnętrznych do Excela i konsolidacja danych z różnych arkuszy

 • Pobieranie danych tekstowych i liczbowych

  Metody importu danych z plików tekstowych i najczęstsze błędy pojawiające się w danych. Metody likwidacji błędów z pobranych danych

 • Konsolidacja danych

  Konsolidowanie danych z użyciem narzędzia „Konsoliduj”, konsolidacja danych z wykorzystaniem SUMY i ŚREDNIEJ, konsolidacja danych po wierszach i kolumnach

Zabezpieczenie arkuszy Excela

 • Ochrona arkusza przed dokonywaniem zmian

  Ochrona arkusza przed całkowitą modyfikacją, ochrona arkusza zezwalająca na kasowanie kolumn bądź wierszy

 • Ochrona skoroszytu

  Ochrona skoroszytu przed możliwością skasowania arkuszy bądź zamiany widoku

Drukowanie arkuszy Excela

Tworzenie graficznych nagłówków i stopek w Excelu, drukowanie wybranych obszarów arkuszy, drukowanie złożonych tabel

Uczestnicy szkoleń „Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych - poziom P1” otrzymują certyfikaty. Certyfikat wydawany przez firmę Akademia Komputerowa AkKom potwierdza udział w szkoleniu oraz zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wzór certyfikatu - „Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych - poziom P1”

Wzór certyfikatu Excel - szkolenie dla zaawansowanych

Certyfikaty są wydawane na podstawie wpisu do Ewidencji Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.02/00022/2006).

Szkolenie excel sredniozaawansowane: warsztaty komputeroweSzkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Zajęcia składają się z części teoretycznej, która została wprowadzona w celu zapoznania się z zaawansowanymi funkcjami programu Excel oraz z części ćwiczeniowej, prowadzonej w trybie warsztatów komputerowych. Dla urozmaicenia szkolenia wprowadzono tryb „mieszania" części teoretycznej z praktyczną obsługą aplikacji Excel.

Kursanci poznają praktyczne zastosowania narzędzi i formuł Excela podczas ćwiczeń, które zostały opracowane specjalnie na potrzeby uczestników.

Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia mają wymiar praktyczny. Dzięki temu kursant efektywnie przyspiesza swoją pracę na programie Excel. Ważnym elementem szkolenia są także „triki” pokazywane przez wykładowców.

Podczas części wstępnej szkolenia trener przeprowadza także wnikliwy wywiad z kursantami, aby poznać ich preferencje co do szkolenia i indywidualne potrzeby. Następnie te specyficzne potrzeby i uwarunkowania znajdują odzwierciedlenie w ćwiczeniach prowadzonych podczas szkolenia z Excela.

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.

Faktyczny czas wykorzystany na naukę wynosi 18 godzin lekcyjnych – w ciągu 2 dni szkoleniowych. Każdego dnia szkolenia przewidziane są 3 przerwy 15-minutowe oraz poczęstunek kawowy.

Szkolenie organizujemy w małych grupach (do 10 osób), co zapewnia duży komfort przyswajania wiedzy, tak mała grupa szkoleniowa pozwala lepiej rozwiązać kwestie nurtujące uczestników kursu.

Excel - szkolenia szyte na miaręSzkolenie „Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel dla średniozaawansowanych - poziom P1” realizujemy także jako „szkolenie szyte na miarę” dla grup od 5 osób.

W tej formie realizacji szkolenia wykładowca dostosowuje program szkolenia wraz z ćwiczeniami do profilu pracy, specyficznych potrzeb i wymogów danej Firmy. Ćwiczenia praktyczne są opracowywane na podstawie arkuszy excelowych, na których pracuje Klient. Pozwala to na bardzo efektywne wykorzystanie praktycznej wiedzy z Excela, przyswojonej na szkoleniu, w codziennej pracy.

Szkolenia w takiej formie prowadzimy w naszych salach, w siedzibie Klienta lub w dowolnej lokalizacji na terenie Polski lub poza nią.

Firma Akademia Komputerowa AkKom posiada przenośne zaplecze szkoleniowe (laptopy), co pozwala na przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.Najbliższe terminy

26-27.02.2018
08-09.03.2018
19-20.03.2018
05-06.04.2018
16-17.04.2018
Miejsce: Wrocław
Godziny: 8:30 - 14:30 każdego dnia
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę: 670,00 zł netto
824,10 zł brutto
Kontakt: +48 71 79-67-360 lub
+48 71 73-51-102